Postcrossing logo

Нека декорираме света с красиви и внимателно подбрани картички от България!

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ”


Ние, ръководството и служителите на „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ”, които осъществяват електронна търговия, възприемана като извършване на търговска дейност посредством прилагането на модерни информационни и комуникационни технологии и в частност Интернет, обединени от амбицията да приемем общи изисквания за качество, отговорност, морал и етични ценности, убедени, че успешното развитие на нашата търговска дейност е възможно само посредством създаване на сигурност и висока степен на защита на потребителите, стремящи се към създаване на механизми за доброволно разрешаване на спорове с потребителите и помежду си, приехме единодушно настоящия Етичен кодекс, според който всеки служителите на „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ” е длъжен да спазва следните правила:
І. Общи принципи
1. Да спазва нормативните актове, регулиращи дейността му съгласно приложимото законодателство.
2. Да проявява добросъвестност и професионализъм във всички отношения със своите клиенти, потребители и конкуренти.
3. Да допринася за изграждане на доверие на клиентите, потребителите и в обществото, като цяло и работи с усърдие, честност и съблюдаване на поверителност, в сътрудничество с останалите представители на бизнеса и потребителите.
4. Да спазва професионалната етика и допринася за установяване на лоялни делови отношения в електронната търговия в условията на свободна и лоялна конкуренция.
5. Да не уронва престижа и името на „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ”
ІІ. Обществена отговорност
6. Да не нанася вреди с действията си на обществото като цяло.
7. Да не вреди с действията си на отделни лица.
8. Да подпомага органите на властта и неправителствените организации за реализиране на цели, полезни за развитието на обществото.
9. Да спазва българското и европейското законодателство, както и всички обществени и морални норми.
ІІІ. Пазарна отговорност
10. Да е коректен в своите действия към потребителите и да съблюдава правата им съгласно приложимото законодателство.
11. Да се стреми с действията си към развитие на пазара и доверието в него.
12. Да не извършва действия, които биха навредили на развитието на пазара.
Ръководството на „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ” осъзнава необходимостта от утвърждаване на високи етични стандарти и стандарти за добра практика. Поради това ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ приема Етичния кодекс като норма на поведение на всички свои служители.
Този етичен кодекс се прилага, считано от 01.07.2015 г. и не се прилага за нарушения, извършени преди влизането му в сила.